Jolie Kalmijn Architectuurhistorie

Algemene Voorwaarden

De offerte dient bij opdrachtverlening door de opdrachtgever en opdrachtnemer te worden ondertekend.

De werkzaamheden worden verrekend op basis van een uurtarief van € 75,= exclusief 19% BTW, inclusief kosten. De betalingstermijn is veertien dagen. Na het verstrijken van deze betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Alle door de opdrachtnemer te maken kosten om voldoening van zijn declaratie te verkrijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

De opdrachtgever verschaft tijdig alle informatie en neemt tijdig de beslissingen die voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn.

Indien aan de juistheid van de adviezen getwijfeld wordt, moet ondergetekende in staat worden gesteld de betreffende gegevens nader te onderzoeken en eventueel te corrigeren. Bij verschil van mening kan een onafhankelijke deskundige uitsluitsel geven. Eventuele meerkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Ondergetekende is niet aansprakelijk voor directe dan wel indirecte schade die aangericht wordt door de inhoud van de uitgevoerde werkzaamheden.
In geval van de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is deze voor de te vergoeden schade per opdracht steeds beperkt tot het maximumbedrag gelijk aan het maximum te declareren honorarium waarop de schade betrekking heeft.

In geval van overmacht, inbegrepen het geestelijk of lichamelijk verhinderd zijn, heeft ondergetekende het recht om haar verplichtingen op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan één maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat één van de partijen schadeplichtig is. Reeds verrichtte werkzaamheden worden dan gedeclareerd en de opdrachtgever is dan gehouden deze declaratie te voldoen.
De opdrachtgever behoudt te allen tijde de eindverantwoordelijkheid voor de projecten.

Wijzigingen en aanvullingen op de inhoud van de opdracht kunnen te allen tijde tussen de opdrachtgever en ondergetekende overeengekomen worden, mits zij schriftelijk worden vastgelegd en ondertekend.

Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet.

Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Opgesteld te Utrecht op 21 maart 2009.
J.S. Kalmijn